NTI Reader
NTI Reader

相见 (相見) xiāngjiàn

xiāngjiàn verb to meet each other
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Contained in

兵戎相见

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 7 26
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 23
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 4 15
Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 14 15
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 14
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 3 13
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
来相见 來相見 至二三月然後方呼來相見 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 16
欲相见 欲相見 我欲相見 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 12
王相见 王相見 與鹽王相見 Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 Scroll 1 12
父子相见 父子相見 父子相見 Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 Scroll 1 5
梵天相见 梵天相見 常與梵天相見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
一相见 一相見 求一相見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
往相见 往相見 勿往相見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 4
佛相见 佛相見 入與佛相見 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 3
趣相见 趣相見 馳趣相見 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 2 3
母子相见 母子相見 或時於彼母子相見 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 3