NTI Reader
NTI Reader

相见 (相見) xiāngjiàn

xiāngjiàn verb to meet each other
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Contained in

兵戎相见

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 7 26
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 23
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 4 15
Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 14 15
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 13
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 3 13
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 1 12
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 12
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 55 11
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 23 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
来相见 來相見 至二三月然後方呼來相見 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 16
欲相见 欲相見 我欲相見 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 12
王相见 王相見 與鹽王相見 Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 Scroll 1 12
父子相见 父子相見 父子相見 Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 Scroll 1 5
梵天相见 梵天相見 常與梵天相見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
往相见 往相見 勿往相見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 4
一相见 一相見 求一相見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
相见日 相見日 欲相見日久 Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 Scroll 1 3
内外相见 內外相見 內外相見 Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 Scroll 1 3
趣相见 趣相見 馳趣相見 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 2 3