NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

伯罗奔尼撒 (伯羅奔尼撒) Bóluóbēnnísǎ

Bóluóbēnnísǎ proper noun Peloponnesia
Domain: History 历史 , Subdomain: Ancient Greece 古希腊 , Concept: City State 城邦
Notes: An ancient city state