NTI Reader
NTI Reader

亚历山大 (亞歷山大) Yàlìshāndà

Yàlìshāndà proper noun Alexander
Domain: Names 名字 , Concept: English given name 英文姓名

Contained in

亚历山大大帝亚历山大港