NTI Reader
NTI Reader

罗摩衍那 (摩訶婆羅多) Luómóyǎnnà

  1. Luómóyǎnnà proper noun Ramayana
    Domain: History 历史 , Subdomain: Ancient India 古印度
    Notes: (c. 400 BCE) one of the great Sanskrit epics
  2. Luómóyǎnnà proper noun Ramayana
    Domain: Literature 文学 , Subdomain: India 印度
    Notes: An ancient Sanskrit epic poem