NTI Reader
NTI Reader

世界贸易组织 (世界貿易組織) shìjiè màoyì zǔzhī

shìjiè màoyì zǔzhī proper noun World Trade Organization (WTO)
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济