NTI Reader
NTI Reader

那空叻差是玛 (那空叻差是瑪) Nàkōng Lèchàshìmǎ

Nàkōng Lèchàshìmǎ proper noun Nakhon Ratchasima Province
Domain: Places 地方 , Subdomain: Thailand 泰国 , Concept: Province 府
Notes: Located in the highlands of Northeastern Thailand