NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

钵 (鉢)

  1. noun an alms bowl / patra / pātra / patta
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: pātra, Pali: patta, Japanese: hachi (BL 'pātra';FGDB '鉢'; MW 'pātra';Unihan '鉢')
  2. foreign bo
    Domain: Foreign Language 外语
    Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

衣钵瓦钵钵多罗钵盂举钵罗汉三衣一钵挂钵优钵罗毗钵舍那行脚托钵托钵萨钵多酥哩踰捺野经萨钵多衣钵相传佛说放钵经放钵经大佛顶如来放光悉怛多钵怛罗陀罗尼大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经千钵文殊一百八名赞佛说金色迦那钵底陀罗尼经金色迦那钵底陀罗尼经毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要佛说陀隣尼钵经陀隣尼钵经佛说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经毕钵罗托钵毘钵舍那三摩钵底邬波三钵那钵喇底木叉举钵罗汉邬昙钵罗花邬昙钵罗钵逻犀那恃多钵罗洗曩喻那继承衣钵挂钵钵头钵盂

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 205
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 9 191
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 10 147
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 22 131
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 52 116
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 108
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 98

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
持钵 持鉢 法服持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 105
衣钵 衣鉢 執持衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 61
钵头 鉢頭 鉢頭摩華 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 54
钵盛 鉢盛 即以鉢盛八種淨水 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 20
钵帝 鉢帝 鉢囉惹鉢帝 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 19
钵陀摩 鉢陀摩 鉢陀摩 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 5 13
优昙钵 優曇鉢 如優曇鉢花時時乃出 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
金钵 金鉢 以金鉢盛銀粟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
银钵 銀鉢 銀鉢盛金粟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
婆钵 婆鉢 二名伽婆鉢帝 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
正覺 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
優曇時時 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
世尊 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
食時道場 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 9
自在行持 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 5
Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
取水滿 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
取水 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
優曇 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
三衣 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
食時 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 11
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 5
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 7
隨身 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
復有 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
第六名優 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
龍王 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6