NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

若他那塔 Ruòtānà tǎ

Ruòtānà tǎ proper noun Ratana Chedi
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Thailand 泰国 , Concept: Pagoda 塔
Notes: In Wat Ku Kut, Thailand