NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

金轮 (金輪) jīn lún

jīn lún noun kancana-mandala / cakra-ratna
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kāñcana-mandala; a Chinese translation of the Sanskrit term meaning one of the three cycles of the earth: wind, water, and gold (FGDB '金輪').

Contained in

金轮宝大佛顶如来放光悉怛多般怛罗大神力都摄一切呪王陀罗尼经大威德最胜金轮三昧呪品金轮王佛顶要略念诵法奇特最胜金轮佛顶念诵仪轨法要如意宝珠转轮秘密现身成佛金轮呪王经佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经一字金轮一字金轮佛顶王大金轮明王

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 24 24
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 20
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 16
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 12
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 8
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 43 7
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 1 7
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 3 7
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 22 6
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
金轮王 金輪王 譬如金輪王 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 Scroll 1 18
金轮上 金輪上 下根連住大金輪上 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 8
天金轮 天金輪 見東方有自然天金輪來 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 7
随金轮 隨金輪 善見王既隨金輪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
四千金轮 四千金輪 以八萬四千金輪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 5
转金轮 轉金輪 汝當作王轉金輪 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 5
作金轮 作金輪 乃於過去作金輪王王四天下 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4
自然金轮 自然金輪 自然金輪忽現在前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
金轮前 金輪前 皆亦在金輪前飛行 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 4
金轮际 金輪際 上至阿迦尼吒天下至金輪際妙光周遍 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
自然金輪現在 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
金輪 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
轉輪聖王金輪 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
自然金輪現在 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
轉輪王金輪 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 16
金輪 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
一者自然金輪 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 20
金輪 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
金輪 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
金輪 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
即時金輪 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
所謂金輪最上 Scroll 1 in Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 1
一者金輪 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 1
自然七寶金輪白象明珠玉女 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
譬如金輪王子 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 2
金輪 Scroll 48 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
剎帝利金輪 Scroll 1 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
金輪 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 5
太子金輪七寶 Scroll 7 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
金輪 Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
金輪自然頭上 Scroll 2 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
聖王金輪虛空 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 4
四千金輪 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
四千金輪輪寶為首 Scroll 2 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 4
阿迦尼吒天下金輪周遍 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 6