NTI Reader
NTI Reader

金轮 (金輪) jīn lún

jīn lún noun kancana-mandala / cakra-ratna
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kāñcana-mandala; a Chinese translation of the Sanskrit term meaning one of the three cycles of the earth: wind, water, and gold (FGDB '金輪').

Contained in

金轮宝大佛顶如来放光悉怛多般怛罗大神力都摄一切呪王陀罗尼经大威德最胜金轮三昧呪品金轮王佛顶要略念诵法奇特最胜金轮佛顶念诵仪轨法要如意宝珠转轮秘密现身成佛金轮呪王经佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经一字金轮一字金轮佛顶王大金轮明王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 24 24
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 20
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 16
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 12
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 8
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 43 7
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 3 7
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 1 7
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 3 6
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 8 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金轮王 金輪王 譬如金輪王 Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 Scroll 1 18
金轮上 金輪上 下根連住大金輪上 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 8
天金轮 天金輪 見東方有自然天金輪來 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 7
随金轮 隨金輪 善見王既隨金輪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
四千金轮 四千金輪 以八萬四千金輪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 5
转金轮 轉金輪 汝當作王轉金輪 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 5
作金轮 作金輪 乃於過去作金輪王王四天下 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4
金轮前 金輪前 皆亦在金輪前飛行 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 4
自然金轮 自然金輪 自然金輪忽現在前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
金轮便 金輪便 金輪便止 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 3