kuí

 1. kuí noun a chief / a leader
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. kuí noun a ladle
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. kuí proper noun the first star in the Big Dipper
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Astronomy 天文 , Concept: Star 恒星
 4. kuí noun a small hill
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. kuí adjective first
  Domain: Literary Chinese 文言文
 6. kuí adjective big and tall
  Domain: Literary Chinese 文言文
 7. kuí adjective best
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

魁梧罪魁罪魁祸首党魁魁伟魁首渠魁魁北克省魁北克魁省魁北克市岸魁

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 — count: 7
 • Scroll 32 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 — count: 6
 • Scroll 4 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 6
 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 6
 • Scroll 2 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 — count: 5
 • Scroll 2 Le Bang Yigao 《樂邦遺稿》 — count: 5
 • Scroll 11 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 5
 • Scroll 9 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 4
 • Scroll 8 Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 — count: 4
 • Scroll 85 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 4

Collocations

 • 魁脍 (魁膾) 或生魁膾技巧之家 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 4 — count: 145
 • 儿魁 (兒魁) 及諸獄卒屠兒魁膾 — The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》, Scroll 4 — count: 18
 • 大魁 (大魁) 何謂大魁 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 2 — count: 12
 • 盗魁 (盜魁) 續是盜魁 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 2 — count: 6
 • 罗刹魁 (羅剎魁) 羅剎魁膾 — Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》, Scroll 3 — count: 6
 • 付魁 (付魁) 如犯極刑將付魁膾 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 17 — count: 5
 • 作贼魁 (作賊魁) 憙作賊魁 — Mātangīsūtra (She Tou Jian Taizi Ershi Ba Su Jing) 《舍頭諫太子二十八宿經》, Scroll 1 — count: 5
 • 木魁 (木魁) 木魁繫腹 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 1 — count: 5
 • 屠魁 (屠魁) 屠魁 — Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》, Scroll 1 — count: 5
 • 魁岸 (魁岸) 夢一僧古貌魁岸登門化緣 — Le Bang Yigao 《樂邦遺稿》, Scroll 2 — count: 5