NTI Reader
NTI Reader

结跏趺坐 (結跏趺坐) jiéjiā fūzuò

jiéjiā fūzuò noun full lotus position
Domain: Buddhism 佛教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 401 12
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 11
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 44 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 10
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 2 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 9
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 1 8
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 3 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
上结跏趺坐 上結跏趺坐 在金案上結跏趺坐 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 46
化佛结跏趺坐 化佛結跏趺坐 各有化佛結跏趺坐 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 23
菩萨结跏趺坐 菩薩結跏趺坐 諸花臺中皆有菩薩結跏趺坐思惟大乘 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 569 11
如来结跏趺坐 如來結跏趺坐 其天冠中五佛如來結跏趺坐 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 11
眷属结跏趺坐 眷屬結跏趺坐 與其眷屬結跏趺坐 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 10
中结跏趺坐 中結跏趺坐 於虛空中結跏趺坐 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 9
佛结跏趺坐 佛結跏趺坐 其上有佛結跏趺坐 The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 7 8
前结跏趺坐 前結跏趺坐 如前結跏趺坐 Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》 Scroll 1 5
结跏趺坐往 結跏趺坐往 在牛上結跏趺坐往詣彼城 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 5
座结跏趺坐 座結跏趺坐 我於此座結跏趺坐 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 479 5