NTI Reader
NTI Reader

云气 (雲氣) yúnqì

yúnqì noun mist
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 1 4
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 30 4
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 26 4
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 25 2
Xu Qingliang Chuan 《續清涼傳》 Scroll 2 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 40 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 2
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 2 2
Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 2 2
Foshuo Da Amituo Jing 《佛說大阿彌陀經》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见云气 見雲氣 見雲氣籠殿雷電火起須臾焚盡 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 37 8
五色云气 五色雲氣 中有譬如五色雲氣於空中行便不復知處 Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 1 7
云气拥 雲氣擁 但見雲氣擁結圍遶佛殿 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 29 4
言云气 言雲氣 同於計反詩云終風且曀傳曰陰而風曰曀釋名云曀翳也言雲氣晻翳日光使不明也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 46 3
云气画 雲氣畫 圖以雲氣畫綵仙靈 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 3
图云气 圖雲氣 網戶圖雲氣 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 30 3
云气像 雲氣像 坑內有神仙雲氣像 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 1 3
假云气 假雲氣 若假雲氣而 Xu Qingliang Chuan 《續清涼傳》 Scroll 1 2
腾云气 騰雲氣 現騰雲氣像 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 40 2
云气四 雲氣四 良久雲氣四布甘雨滂 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 2 2