NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

摩尼 móní

móní noun mani / jewel / gem
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: maṇi; term for jewel or gem; part of the chant 'Om mani padme hum'

Contained in

摩尼教摩尼宝珠摩尼珠摩尼宝遗日摩尼宝经观世音菩萨如意摩尼陀罗尼经观世音菩萨如意摩尼轮陀罗尼念诵法都表如意摩尼转轮圣王次第念诵秘密最要略法佛说摩尼罗亶经摩尼罗亶经佛说如意摩尼陀罗尼经如意摩尼陀罗尼经摩尼教下部赞摩尼光佛教法仪略真陀摩尼如意摩尼

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 8 87
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 71
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 71
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 23 47
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 47
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 40 44
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 28 37
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 34
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 33
Shi Song Jiemo Biqiu Yao Yong 《十誦羯磨比丘要用》 Scroll 1 33

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
摩尼娄 摩尼婁 童子摩尼婁陀嘗此水已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 102
长老摩尼 長老摩尼 於時長老摩尼婁陀睡眠不覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 59 16
童摩尼 童摩尼 釋童摩尼婁陀其母念言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 13
童子摩尼 童子摩尼 童子摩尼婁陀嘗此水已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 8
摩尼材料科学 摩尼材料科學 與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處夜宿 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 7
白摩尼 白摩尼 有以鼻持白摩尼拂拂其背者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 4
所谓摩尼 所謂摩尼 所謂摩尼真珠珂玉 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 50 4
摩尼行 摩尼行 至摩尼行夜叉宮 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
摩尼䟦 摩尼䟦 有摩尼䟦陀天祠 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 4
摩尼拂 摩尼拂 有以鼻持白摩尼拂拂其背者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
摩尼 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
摩尼 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
摩尼婆陀 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
滿摩尼摩尼 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 2
摩尼 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
摩尼 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
摩尼瓔珞 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
執持摩尼 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
摩尼瓔珞 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
譬如摩伽陀國摩尼 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
摩尼 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
摩尼 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
摩尼 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
摩尼 Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
猶如摩尼 Scroll 45 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
摩尼 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
摩尼 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
摩尼 Scroll 1 in Ying Fa Jing (Mahādhammasamādānasutta) 《應法經》 1
摩尼琉璃 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
式叉摩尼 Scroll 41 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
十六摩尼 Scroll 48 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
大眾摩尼住處宿 Scroll 49 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 8
摩尼 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
摩尼夜叉 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5
摩尼跋陀羅 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 4