NTI Reader
NTI Reader

摩尼 móní

móní noun mani / jewel / gem
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: maṇi; term for jewel or gem; part of the chant 'Om mani padme hum'

Contained in

摩尼教摩尼宝珠摩尼珠摩尼宝遗日摩尼宝经观世音菩萨如意摩尼陀罗尼经观世音菩萨如意摩尼轮陀罗尼念诵法都表如意摩尼转轮圣王次第念诵秘密最要略法佛说摩尼罗亶经摩尼罗亶经佛说如意摩尼陀罗尼经如意摩尼陀罗尼经摩尼教下部赞摩尼光佛教法仪略真陀摩尼如意摩尼摩尼部释迦摩尼式叉摩尼

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 71
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 71
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 47
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 23 47
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 28 37
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 34
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 33
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 24 32
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Dafangguang Ru Rulai Zhi De Bu Siyi Jing) 《大方廣入如來智德不思議經》 Scroll 1 29
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 28

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
摩尼娄 摩尼婁 童子摩尼婁陀嘗此水已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 102
长老摩尼 長老摩尼 於時長老摩尼婁陀睡眠不覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 59 16
童摩尼 童摩尼 釋童摩尼婁陀其母念言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 13
童子摩尼 童子摩尼 童子摩尼婁陀嘗此水已 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 8
摩尼遮 摩尼遮 與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處夜宿 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 7
摩尼行 摩尼行 至摩尼行夜叉宮 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 4
白摩尼 白摩尼 有以鼻持白摩尼拂拂其背者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 4
摩尼䟦 摩尼䟦 有摩尼䟦陀天祠 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 4
所谓摩尼 所謂摩尼 所謂摩尼真珠珂玉 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 50 4
摩尼噜 摩尼嚕 名摩尼嚕 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 3