NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

莫呼洛伽 mòhūluòjiā

mòhūluòjiā noun mahoraga
Domain: Mythology 神话 , Subdomain: India 印度
Notes: A mythical being in Hindu and Buddhist mythology, they are male nature spirits, husbands of the Apsaras.

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 430 4
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 126 4
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 2 4
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 571 3
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 127 3
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 54 3
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 429 3
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 10 2
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 10 2
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 1 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
紧那罗莫呼洛伽 緊那羅莫呼洛伽 緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 17 6
紧捺洛莫呼洛伽 緊捺洛莫呼洛伽 藥叉徤達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽 Fo Ding Dabai Sangai Tuoluoni Jing 《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》 Scroll 1 5
莫呼洛伽及 莫呼洛伽及 莫呼洛伽及餘神眾 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 600 5
莫呼洛伽等 莫呼洛伽等 莫呼洛伽等 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 8 4
莫呼洛伽人非人 莫呼洛伽人非人 緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 17 4
莫呼洛伽药叉 莫呼洛伽藥叉 莫呼洛伽藥叉曷 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 1 2
莫呼洛伽宫殿 莫呼洛伽宮殿 莫呼洛伽宮殿 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 6 2
莫呼洛伽神 莫呼洛伽神 龍帝乃至莫呼洛伽神帝 Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
莫呼洛伽 Scroll 49 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
莫呼洛伽 Scroll 54 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 3
莫呼洛伽 Scroll100 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
莫呼洛伽 Scroll 105 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
莫呼洛伽 Scroll 126 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 4
莫呼洛伽 Scroll 1 in Dafangguang Fo Huayan Jing Bu Siyi Fo Jingjie Fen 《大方廣佛華嚴經不思議佛境界分》 1
莫呼洛伽 Scroll 1 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 1
莫呼洛伽 Scroll 2 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 4
莫呼洛伽 Scroll 3 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 2
莫呼洛伽 Scroll 10 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 1
莫呼洛伽 Scroll 1 in Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhāsapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Medicine Buddha Sutra / Yaoshi Liuli Guang Rulai Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光如來本願功德經》 1
莫呼洛伽 Scroll 2 in Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光七佛本願功德經》 1
莫呼洛伽 Scroll 1 in Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 1
有無莫呼洛伽供養法門 Scroll 10 in Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 2
莫呼洛伽 Scroll 1 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 1
莫呼洛伽宮殿 Scroll 6 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 1
莫呼洛伽 Scroll 8 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 1
莫呼洛伽藥叉 Scroll 9 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 1
一切莫呼洛伽 Scroll 1 in Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Ban Da Luo Da Shenli Dou She Yiqie Zhou Wang Tuoluoni Jing Da Wei De Zui Sheng Jin Lun Sanmei Zhou Pin 《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品》 2
藥叉阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽 Scroll 1 in Fo Ding Dabai Sangai Tuoluoni Jing 《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》 1
莫呼洛伽藥叉 Scroll 1 in Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 2
莫呼洛伽 Scroll 2 in Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 1
莫呼洛伽 Scroll 3 in Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 2
阿素洛緊捺洛莫呼洛伽 Scroll 1 in Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra (Shiyi Mian Shen Zhou Xinjing) 《十一面神呪心經》 1
緊那羅莫呼洛伽人非人一切 Scroll 17 in Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 1