NTI Reader
NTI Reader

莫呼洛伽 mòhūluòjiā

mòhūluòjiā noun mahoraga
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度
Notes: A mythical being in Hindu and Buddhist mythology, they are male nature spirits, husbands of the Apsaras.

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 126 4
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 430 4
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 2 4
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 571 3
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 54 3
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 429 3
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 127 3
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 10 2
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 10 2
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
紧那罗莫呼洛伽 緊那羅莫呼洛伽 緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 17 6
紧捺洛莫呼洛伽 緊捺洛莫呼洛伽 藥叉徤達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽 Fo Ding Dabai Sangai Tuoluoni Jing 《佛頂大白傘蓋陀羅尼經》 Scroll 1 5
莫呼洛伽及 莫呼洛伽及 莫呼洛伽及餘神眾 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 600 5
莫呼洛伽等 莫呼洛伽等 莫呼洛伽等 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 8 4
莫呼洛伽人非人 莫呼洛伽人非人 緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 17 4
莫呼洛伽宫殿 莫呼洛伽宮殿 莫呼洛伽宮殿 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 6 2
莫呼洛伽神 莫呼洛伽神 龍帝乃至莫呼洛伽神帝 Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 2 2
莫呼洛伽药叉 莫呼洛伽藥叉 莫呼洛伽藥叉曷 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 1 2