NTI Reader
NTI Reader

摩伽陀国 (摩伽陀國) Mójiātuó Guó

Mójiātuó Guó proper noun Magadha
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Ancient India 古印度 , Concept: Kingdom 王国
Notes: See 摩揭陀國

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 13
Fo Apitan Jing Chujia Xiang Pin 《佛阿毘曇經出家相品》 Scroll 1 11
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 44 9
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Wei Ceng You Zhengfa Jing) 《佛說未曾有正法經》 Scroll 3 8
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 22 8
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Wei Ceng You Zhengfa Jing) 《佛說未曾有正法經》 Scroll 4 6
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 3 6
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 9 6
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 5
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 45 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
摩伽陀国王 摩伽陀國王 摩伽陀國王 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 25
度摩伽陀国 度摩伽陀國 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 Ratnolkādhāraṇisūtra (Dafangguang Puxian Suo Shuo Jing) 《大方廣總持寶光明經》 Scroll 1 25
在摩伽陀国 在摩伽陀國 佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 20
摩伽陀国那烂陀寺 摩伽陀國那爛陀寺 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 Ratnolkādhāraṇisūtra (Dafangguang Puxian Suo Shuo Jing) 《大方廣總持寶光明經》 Scroll 1 17
摩伽陀国主 摩伽陀國主 爾時摩伽陀國主阿闍世王 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 1 12
摩伽陀国频婆娑罗王 摩伽陀國頻婆娑羅王 為摩伽陀國頻婆娑羅王 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 12
时摩伽陀国 時摩伽陀國 時摩伽陀國頻婆娑羅王 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 10
中摩伽陀国 中摩伽陀國 即從彼發如一念頃至娑婆界四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 36 8
摩伽陀国王舍城 摩伽陀國王舍城 佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 5
鸯伽摩伽陀国 鴦伽摩伽陀國 鴦伽摩伽陀國有二大人智慧最勝 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 19 5