NTI Reader
NTI Reader

鹫 (鷲) jiù

jiù noun a condor / a vulture / an eagle
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Zoology 动物学 , Concept: Bird 鸟
Notes: (Unihan '鷲'; Wikipedia '鵰')

Contained in

鹫峰灵鹫山鹫鸟灵鹫寺秃鹫羌鹫狗鹫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 1 16
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 1 15
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 14
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 6 13
Praśāntaviniścayaprātihāryasamādhisūtra (Ji Zhao Shenbian Sanmodi Jing) 《寂照神變三摩地經》 Scroll 1 13
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 12
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 1 10
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 3 8
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 44 8
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 76 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鹫峯 鷲峯 世尊在王舍城鷲峯山中 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 101
雕鹫 雕鷲 又為虎狼鵄梟鵰鷲之所吞噬 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 46
王舍城鹫 王舍城鷲 世尊在王舍城鷲峯山中 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 45
乌鹫 烏鷲 烏鷲來食者 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 7 21
往鹫 往鷲 爾時菩薩往鷲峯山 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 16
鹫王 鷲王 山中有一鷲王名利見 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 11 13
鹫巖 鷲巖 在鷲巖山中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 10
鹫乌 鷲烏 鵄鷲烏鵲金鳥並飛 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 12 8
鹫身 鷲身 即便化作一大鷲身 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 8
灵鹫 靈鷲 路由靈鷲巖 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 3 8