NTI Reader
NTI Reader

鹫 (鷲) jiù

jiù noun a condor / a vulture / an eagle
Domain: Zoology 动物学 , Concept: Bird 鸟
Notes: (Unihan '鷲'; Wikipedia '鵰')

Contained in

鹫峰灵鹫山鹫鸟灵鹫寺秃鹫羌鹫狗鹫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 1 16
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 1 15
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 14
Praśāntaviniścayaprātihāryasamādhisūtra (Ji Zhao Shenbian Sanmodi Jing) 《寂照神變三摩地經》 Scroll 1 13
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 6 13
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 4 12
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 1 10
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 44 8
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 8
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 3 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鹫峯 鷲峯 世尊在王舍城鷲峯山中 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 106
王舍城鹫 王舍城鷲 世尊在王舍城鷲峯山中 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 46
雕鹫 雕鷲 又為虎狼鵄梟鵰鷲之所吞噬 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 46
乌鹫 烏鷲 烏鷲來食者 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 7 21
往鹫 往鷲 爾時菩薩往鷲峯山 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 16
鹫王 鷲王 山中有一鷲王名利見 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 11 13
鹫岩 鷲岩 在鷲巖山中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 10
诣鹫 詣鷲 即便往詣鷲巖山中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 10
灵鹫 靈鷲 路由靈鷲巖 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 3 9
鹫乌 鷲烏 鵄鷲烏鵲金鳥並飛 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 12 8