NTI Reader
NTI Reader

三藏法师 (三藏法師) Sān Zàng Fǎshī

Sān Zàng Fǎshī proper noun Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: Venerable Tripiṭaka (602-664) was a Tang dynasty Buddhist monk and translator. He traveled to India in 629-645 / same as 三藏. Common name was Chen Hui.

Contained in

三藏法师义净大唐大慈恩寺三藏法师传

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 4 12
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 6
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 5 5
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 12 5
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 3 5
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 7 4
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 11 4
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 8 4
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 4
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 12 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三藏法师玄奘 三藏法師玄奘 三藏法師玄奘奉 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 1332
大唐三藏法师 大唐三藏法師 大唐三藏法師玄奘譯 Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra (Xian Wubian Fotu Gongde Jing) 《等目菩薩所問三昧經》 Scroll 1 100
三藏法师鸠摩罗什 三藏法師鳩摩羅什 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 A Collection of Parables 《眾經撰雜譬喻》 Scroll 1 27
天竺三藏法师 天竺三藏法師 宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 1 19
三藏法师阇那崛多 三藏法師闍那崛多 隋三藏法師闍那崛多譯 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 80 17
龟茲国三藏法师 龜茲國三藏法師 後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 17
三藏法师菩提流志 三藏法師菩提流志 大唐三藏法師菩提流志奉 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 10
于阗国三藏法师 于闐國三藏法師 大周于闐國三藏法師 Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 Scroll 1 9
三藏法师慈贤 三藏法師慈賢 三藏法師慈賢譯 Fo Shuo Ruyi Lun Lianhua Xin Rulai Xiuxing Guan Men Yi 《佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀》 Scroll 1 9
姚秦三藏法师 姚秦三藏法師 姚秦三藏法師釋聖堅譯 Fo Shuo Shan Zi Jing 《佛說睒子經》 Scroll 1 7