NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

成败 (成敗) chéng bài

chéng bài expression success or failure
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

成败得失

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 13
Guanzhong Chuangli Jie Tan Tu Jing 《關中創立戒壇圖經》 Scroll 1 8
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 1 7
Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 7
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 6 6
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 6
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 6
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 5
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 4 4
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 11 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
世界成败 世界成敗 世界成敗種種相 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 18
劫成败 劫成敗 亦知天地終始劫成敗時 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 17
成败劫 成敗劫 無量成敗劫 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 15
成败时 成敗時 亦知天地終始劫成敗時 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 14
天地成败 天地成敗 汝等欲聞如來記天地成敗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
五阴成败 五陰成敗 當念此五陰成敗之變 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 11
世间成败 世間成敗 不諳世間成敗 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
无量成败 無量成敗 無量成敗劫 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 6
知世间成败 知世間成敗 不知世間成敗 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5
成败事 成敗事 不知成敗事 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
古今成敗 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
國土成敗 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
未來成敗 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
劫數成敗 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
汝等如來天地成敗 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
天地成敗 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
悉知天地成敗 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
過去成敗 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 7
天地成敗 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
如來天地成敗 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
世間成敗 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
成敗 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
無量成敗 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
無量成敗 Scroll 26 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
成敗 Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
成敗 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 6
成敗 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
五陰成敗 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
成敗 Scroll 29 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
名為成敗變易 Scroll 34 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
時世常住無有成敗 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
世界成敗 Scroll 3 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
成敗 Scroll 1 in Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 1
至于天地成敗空荒 Scroll 6 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
成敗 Scroll 1 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 1