NTI Reader
NTI Reader

成败 (成敗) chéng bài

chéng bài expression success or failure
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

成败得失

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 13
Guanzhong Chuangli Jie Tan Tu Jing 《關中創立戒壇圖經》 Scroll 1 8
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 1 7
Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 7
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 6
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 6 5
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 5
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 4 4
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 3
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 52 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
世界成败 世界成敗 世界成敗種種相 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 18
劫成败 劫成敗 亦知天地終始劫成敗時 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 17
成败时 成敗時 亦知天地終始劫成敗時 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 14
成败劫 成敗劫 無量成敗劫 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 12
天地成败 天地成敗 汝等欲聞如來記天地成敗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
五阴成败 五陰成敗 當念此五陰成敗之變 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 11
世间成败 世間成敗 不諳世間成敗 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
无量成败 無量成敗 無量成敗劫 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 6
成败事 成敗事 不知成敗事 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 5
知世间成败 知世間成敗 不知世間成敗 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 5