NTI Reader
NTI Reader

兜率天 Dōushuàitiān

Dōushuàitiān proper noun Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: tuṣita, Pali tusita; the fourth of the Six Heavens of the Realm of Desire in Buddhist cosmology ; FGS translation standard: Tusita Heaven (Faxiang; FGDB '兜率天'; Lancaster 1968, 378; Conze 1973, 311-324)

Contained in

观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经观弥勒上生兜率天经贊兜率天宫昇兜率天宫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 42 37
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 24
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 16
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 19 15
Huayan Yi Cheng Cheng Fo Miao Yi 《華嚴一乘成佛妙義》 Scroll 1 12
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 16 11
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 10
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 22 10
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 38 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
兜率天王 兜率天王 到已還白兜率天王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 44
兜率天上 兜率天上 有生兜率天上者 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 37
生兜率天 生兜率天 生兜率天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 36
住兜率天 住兜率天 住兜率天 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 36
兜率天子 兜率天子 兜率天子聞此語已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 17
兜率天临 兜率天臨 菩薩摩訶薩於兜率天臨命終時有十種示現事 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 42 9
兜率天降神 兜率天降神 毗婆尸菩薩從兜率天降神母胎 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
千兜率天 千兜率天 千兜率天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
在兜率天 在兜率天 三者菩薩在兜率天 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 8
第四兜率天 第四兜率天 持上造作第四兜率天上 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 8