NTI Reader
NTI Reader

奢摩他 shēmótā

shēmótā noun śamatha / medatative concentration
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 止

Contained in

妙奢摩他

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 《深密解脫經》 Scroll 3 81
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 77 69
Sandhīnirmocanasūtra (Jie Shen Mi Jing) 《解深密經》 Scroll 3 67
Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 23
Sutra of Perfect Enlightenment 《大方廣圓覺修多羅了義經》 Scroll 1 22
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 3 22
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 31 20
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 32 19
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 98 18
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 38 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
修奢摩他 修奢摩他 若修奢摩他 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 9 23
住奢摩他 住奢摩他 清淨智慧住奢摩他 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 8 13
名为奢摩他 名為奢摩他 何等名為奢摩他道 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 53 7
奢摩他资粮 奢摩他資糧 奢摩他資糧是法門 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 7
奢摩他毘婆舍那 奢摩他毘婆舍那 當以淨心行奢摩他毘婆舍那 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 88 7
奢摩他毘钵舍那 奢摩他毘鉢舍那 出一切奢摩他毘鉢舍那聲 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 6
顺奢摩他 順奢摩他 調順奢摩他所感 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 35 5
修习奢摩他 修习奢摩他 我能修習奢摩他 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 337 5
奢摩他及 奢摩他及 謂奢摩他及毘鉢舍那 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 39 5
胜奢摩他 勝奢摩他 具修一切勝奢摩他 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 8 5