NTI Reader
NTI Reader

人非人 rén fēi rén

rén fēi rén noun kijnara / human or non-human being
Domain: Buddhism 佛教
Notes: A mythical being in Hindu and Buddhist mythology

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 19
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 11
Da Fo Ding Guang Ju Tuoluoni Jing 《大佛頂廣聚陀羅尼經》 Scroll 1 10
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 4 10
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 3 10
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 9
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 557 8
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 5 7
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 429 7
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 126 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人非人等 人非人等 人非人等皆不侵害 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 499
人非人身 人非人身 乃至往昔人非人身 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 32
及人非人 及人非人 我為諸天及人非人所見勸助恭敬 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 14 16
往昔人非人 往昔人非人 乃至往昔人非人身 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 13
摩喉罗伽人非人 摩睺羅伽人非人 摩睺羅伽人非人等所有樂具 Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 1 12
人非人声 人非人聲 能聞一切人非人聲 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 394 10
伽人非人 伽人非人 若天若龍藥叉羅剎健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 43 9
誐人非人 誐人非人 護囉誐人非人等并大持明仙會 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 1 7
人非人等身 人非人等身 人非人等身 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 7 6
夜叉人非人 夜叉人非人 有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 4