NTI Reader
NTI Reader

瑜伽燄口 Yújiā Yàn Kǒu

Yújiā Yàn Kǒu proper noun Yogacara Ulka-Mukha
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: Ulka-Mukha is Sanskrit for flaming mouth