NTI Reader
NTI Reader

娑伽罗龙王 (娑伽羅龍王) Suō Jiā Luó Lóng Wáng

Suō Jiā Luó Lóng Wáng proper noun Sagara-nagaraja
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Deity 神
Notes: Sanskrit equivalent: Sāgara-nāgarāja

Contained in

佛为娑伽罗龙王所说大乘经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 2 7
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 6
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 43 5
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 45 5
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 3
Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 1 3
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 3 3
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 3
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 3
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 41 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
娑伽罗龙王宫 娑伽羅龍王宮 即於娑伽羅龍王宮出 Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 1 5
时娑伽罗龙王 時娑伽羅龍王 時娑伽羅龍王復作是言 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 43 5
譬如娑伽罗龙王 譬如娑伽羅龍王 譬如娑伽羅龍王所澍大雨 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 4
娑伽罗龙王等 娑伽羅龍王等 娑伽羅龍王等 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 4
娑伽罗龙王太子 娑伽羅龍王太子 娑伽羅龍王太子 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 4
娑伽罗龙王宫中 娑伽羅龍王宮中 即以此鉢送至娑伽羅龍王宮中 Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 2 3
娑伽罗龙王白佛 娑伽羅龍王白佛 娑伽羅龍王白佛言 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 44 3
难陀龙王娑伽罗龙王 難陀龍王娑伽羅龍王 難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 25 3
娑伽罗龙王宫殿 娑伽羅龍王宮殿 有娑伽羅龍王宮殿 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 2
娑伽罗龙王今 娑伽羅龍王今 我娑伽羅龍王今欲說神呪 Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 3 2