NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

娑伽罗龙王 (娑伽羅龍王) Suō Jiā Luó Lóng Wáng

Suō Jiā Luó Lóng Wáng proper noun Sagara-nagaraja
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Hinduism 印度教 , Concept: Deity 神
Notes: Sanskrit equivalent: Sāgara-nāgarāja

Contained in

佛为娑伽罗龙王所说大乘经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 2 7
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 6
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 45 5
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 43 5
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 3
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 3 3
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 1 3
Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 1 3
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 41 3
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
娑伽罗龙王宫 娑伽羅龍王宮 即於娑伽羅龍王宮出 Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 1 8
时娑伽罗龙王 時娑伽羅龍王 時娑伽羅龍王復作是言 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 43 5
娑伽罗龙王太子 娑伽羅龍王太子 娑伽羅龍王太子 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 4
娑伽罗龙王等 娑伽羅龍王等 娑伽羅龍王等 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 4
譬如娑伽罗龙王 譬如娑伽羅龍王 譬如娑伽羅龍王所澍大雨 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 4
娑伽罗龙王白佛 娑伽羅龍王白佛 娑伽羅龍王白佛言 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 44 3
难陀龙王娑伽罗龙王 難陀龍王娑伽羅龍王 難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 25 3
娑伽罗龙王密 娑伽羅龍王密 娑伽羅龍王密置深寶藏故 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 2
娑伽罗龙王经 娑伽羅龍王經 娑伽羅龍王經 Maitreyaparipṛcchopadeśa (Mile Pusa Suo Wen Jinglun) 《彌勒菩薩所問經論》 Scroll 2 2
在娑伽罗龙王 在娑伽羅龍王 皆在娑伽羅龍王宮中 Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
娑伽羅龍王宮殿 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 2
大海水底娑伽羅龍王宮殿 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
娑伽羅龍王 Scroll 1 in Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 1
娑伽羅龍王 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
娑伽羅龍王 Scroll 1 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
譬如娑伽羅龍王大雨 Scroll 27 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
譬如娑伽羅龍王 Scroll 34 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
娑伽羅龍王寶藏 Scroll 35 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 6
見處娑伽羅龍王 Scroll 50 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
娑伽羅龍王 Scroll 57 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
譬如娑伽羅龍王大雨 Scroll 4 in Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
娑伽羅龍王上首 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
娑伽羅龍王上首 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
娑伽羅龍王 Scroll 1 in Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 1
娑伽羅龍王 Scroll 1 in Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 1
爾時娑伽羅龍王無量 Scroll 1 in Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 3
娑伽羅龍王百萬龍眾 Scroll 2 in Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 7
復有娑伽羅龍王 Scroll 41 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 3
娑伽羅龍王菩薩 Scroll 43 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 5
娑伽羅龍王白佛 Scroll 44 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
大海之中娑伽羅龍王摩尼牟尼聖人住處 Scroll 45 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 5
復有娑伽羅龍王 Scroll 53 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 2
復有娑伽羅龍王 Scroll 1 in Bhadrapālasūtra (Dafangdeng Da Ji Jing Xianhu Fen) 《大方等大集經賢護分》 1
大海娑伽羅龍王 Scroll 1 in Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 3
娑伽羅龍王 Scroll 6 in Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 1