NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

散脂迦大将 (散脂迦大將) Sàn Zhī Jiā Dà Jiāng

Sàn Zhī Jiā Dà Jiāng proper noun Sajjneya
Domain: Religion 宗教 , Concept: Deity 神
Notes: Sanskrit equivalent: Sajjñeya; one of the generals of Vaisravaṇa