NTI Reader
NTI Reader

夜摩 Yèmó

Yèmó proper noun Yama
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Deity 神
Notes: See 夜摩天

Contained in

夜摩天六夜摩那埵夜摩宫中偈赞昇夜摩天宫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 57
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 34
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 54 24
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 22
Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 13 22
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 55 19
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 47 18
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 6 11
Xin Yi Huayan Jing Qi Chu Jiu Hui Song Shi Zhang 《新譯華嚴經七處九會頌釋章》 Scroll 1 9
Da Shamen Bai Yi Jiemo Fa 《大沙門百一羯磨法》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
六夜摩 六夜摩 復從僧乞行六夜摩 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 23 64
夜摩王 夜摩王 須夜摩王為上首 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 1 52
夜摩诸天 夜摩諸天 有夜摩諸天所居宮殿 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 34
尼夜摩 尼夜摩 尼夜摩位及下劣勝解之者 Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra / Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing 《大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經》 Scroll 3 14
夜摩言 夜摩言 須夜摩言 Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 13 12
夜摩兜率 夜摩兜率 帝釋夜摩兜率等 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 28 7
生夜摩 生夜摩 身歿之後生夜摩 Kūṭāgārasūtra (Fo Shuo Louge Zhengfa Ganlu Gu Jing) 《佛說樓閣正法甘露鼓經》 Scroll 1 7
夜摩中山 夜摩中山 又夜摩中山樹具足地處天眾 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 47 7
夜摩宫 夜摩宮 佛處夜摩宮 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 10 6
夜摩等 夜摩等 夜摩等諸天 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 9 5