NTI Reader
NTI Reader

伞盖 (傘蓋) sǎngài

sǎngài noun a canopy
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: An old style held by an attendant to cover a distinguished person from the sun

Contained in

白伞盖大佛顶王最胜无比大威德金刚无碍大道场陀罗尼念诵法要佛顶大白伞盖陀罗尼经佛说大白伞盖总持陀罗尼经大白伞盖总持陀罗尼经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 Scroll 1 20
Wu Fo Dingsanmei Tuoluoni Jing 《五佛頂三昧陀羅尼經》 Scroll 1 19
Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 Scroll 1 18
Fo Shuo Dabai Sangai Zong Chi Tuoluoni Jing 《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》 Scroll 1 15
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 5 13
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 1 10
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 32 9
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 9
Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 Scroll 4 7
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 39 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
白伞盖 白傘蓋 執白傘蓋覆童子身 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 30
伞盖佛顶 傘蓋佛頂 白傘蓋佛頂真言曰 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 16
伞盖覆 傘蓋覆 執白傘蓋覆童子身 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 16
持伞盖 持傘蓋 汝今持傘蓋覆燈 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 12
及伞盖 及傘蓋 并及傘蓋馬乾陟等 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 19 9
宝伞盖 寶傘蓋 頭上自然有寶傘蓋 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 36 6
幢幡伞盖 幢幡傘蓋 幢幡傘蓋斷竿截斗 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 5
犹如伞盖 猶如傘蓋 猶如傘蓋 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 25 5
妙伞盖 妙傘蓋 造於金柄上妙傘蓋 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 5
佛伞盖 佛傘蓋 五施佛傘蓋 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 4