NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

诸天 (諸天) zhūtiān

zhūtiān phrase devas
Domain: Religion 宗教

Contained in

诸天集会母人胜诸天迦楼罗及诸天密言经诸天五苦经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 345 199
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 343 188
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 344 175
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 319 122
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 102
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 32 96
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 3 95

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
忉利诸天 忉利諸天 汝等欲知忉利諸天遊戲園觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 38
诸天众 諸天眾 增益諸天眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 23
增益诸天 增益諸天 增益諸天眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 14
诸天人 諸天人 使諸天人普見神變 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
上诸天 上諸天 四部眾及上諸天同時俱禮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
诸天及 諸天及 諸天及世人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 10
诸天大 諸天大 諸天大威力 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
诸天曰 諸天曰 告諸天曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
诸天来 諸天來 為諸天來語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
诸天受 諸天受 諸天受影福 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
諸天 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
諸天 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
乃至諸天神變 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
供養諸天 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
忉利諸天講堂 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 40
諸天來集 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
復有諸天天子 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 5
眼見諸天 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
諸天 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 24
諸天 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
諸天空缺 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 10
利益世間諸天人民 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 9
比丘眾虛空諸天 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
諸天充滿虛空 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 15
諸天 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 24
諸天 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
諸天 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 22
乃至大力諸天 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 16
諸天 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
十方復有釋梵大威德諸天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 4
使魔王諸天 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
其餘諸天 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
諸天用人壽終 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 4
四天王天諸天 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
諸天 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7