NTI Reader
NTI Reader

谛观 (諦觀) dìguān

  1. dìguān proper noun Chegwan
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Korea 韓國 , Concept: Monastic 师父
    Notes: Korean monk who lived in China during the Tang, compiled 《天台四教儀》 Outline of the Tiantai Fourfold Teachings (Chegwan et. al. 1983, p. 21; Ding '諦觀'; FGDB '諦觀'; T 1931)
  2. dìguān set phrase to observe closely
    Domain: Buddhism 佛教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 41
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 2 26
Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 22
Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》 Scroll 1 22
Nidānasūtra (Fo Shuo Jiu Cheng Yu Jing) 《佛說舊城喻經》 Scroll 1 19
Wu Men Chan Jing Yao Yongfa 《五門禪經要用法》 Scroll 1 19
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 19
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 10 16
Exegesis of the Perfection of Wisdom in 25,000 Lines Bodhyanga Samādhi 《釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧》 Scroll 1 14
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 8 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谛观察 諦觀察 諦觀察諸行 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 28
入三摩地谛观 入三摩地諦觀 入三摩地諦觀此法 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 22
谛观思惟 諦觀思惟 諦觀思惟 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 18
谛观诸法 諦觀諸法 應以不散亂心諦觀諸法空無所有 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 18 8
谛观如来 諦觀如來 諦觀如來相好之容 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 1 8
能谛观 能諦觀 能諦觀此法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
士谛观 士諦觀 彼有目士諦觀察之思惟分別 Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing (Phena Sutta) 《佛說水沫所漂經》 Scroll 1 5
合掌谛观 合掌諦觀 合掌諦觀 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 51 5
一心谛观 一心諦觀 一心諦觀太子之面 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 15 4
欲谛观 欲諦觀 吾欲諦觀國土人民安樂無患 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4