NTI Reader
NTI Reader

舍摩他 shèmótā

shèmótā noun tranquil meditation / samatha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 止

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 70 16
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 6 9
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 33 5
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 4 5
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 3 5
Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 《大寶積經論》 Scroll 4 4
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 22 4
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 7 3
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 5 3
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 25 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
修舍摩他 修舍摩他 爾時修舍摩他天子以偈讚曰 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 70 14
舍摩他天子 舍摩他天子 爾時多舍摩他天子以偈讚曰 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 70 7
舍摩他毘婆舍那 舍摩他毘婆舍那 者舍摩他毘婆舍那舍摩他等 Anantamukhasādhakadhāraṇī (Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing) 《無量門破魔陀羅尼經》 Scroll 1 6
及舍摩他 及舍摩他 毘婆舍那及舍摩他 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 13 5
谓舍摩他 謂舍摩他 謂舍摩他 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 3 4
尔时舍摩他 爾時舍摩他 爾時舍摩他現前天子以偈讚曰 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 70 4
舍摩他佛 舍摩他佛 南無千八百同名舍摩他佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 2 4
同名舍摩他 同名舍摩他 南無千八百同名舍摩他佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 2 4
舍摩他毘 舍摩他毘 得舍摩他毘婆舍 Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 6 2
舍摩他等 舍摩他等 者舍摩他毘婆舍那舍摩他等 Anantamukhasādhakadhāraṇī (Wuliang Men Po Mo Tuoluoni Jing) 《無量門破魔陀羅尼經》 Scroll 1 2