NTI Reader
NTI Reader

瑜伽论 (瑜伽論) Yújiā Lùn

Yújiā Lùn proper noun Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Treatise 论
Notes: See 瑜伽師地論

Contained in

瑜伽论记

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 6 24
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 5 20
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 2 19
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 15
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 4 15
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 3 14
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 1 14
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 2 14
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 3 12
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 7 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
瑜伽论说 瑜伽論說 又瑜伽論說眼等識皆具三依 Vijñaptimātratāsiddhiśāstra (Cheng Weishi Lun) 《成唯識論》 Scroll 4 57
瑜伽论云海 瑜伽論雲海 瑜伽論云 Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 1 53
准瑜伽论 準瑜伽論 準瑜伽論第四 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 43 9
瑜伽论中 瑜伽論中 瑜伽論中亦同是說 Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 1 8
瑜伽论第七 瑜伽論第七 瑜伽論第七十云 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 3 5
瑜伽论六十四 瑜伽論六十四 依瑜伽論六十四 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 9 5
瑜伽论第三 瑜伽論第三 後別名者如瑜伽論第三卷說 Boreluomiduo Xinjing Zan 《般若波羅蜜多心經贊》 Scroll 1 5
瑜伽论第五 瑜伽論第五 及如瑜伽論第五十四六 Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 2 5
及瑜伽论 及瑜伽論 解深密經及瑜伽論意 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 12 4
瑜伽论第四 瑜伽論第四 準瑜伽論第四 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 43 4