NTI Reader
NTI Reader

迦叶佛 (迦葉佛) Jiāyè Fó

Jiāyè Fó proper noun Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kāśyapa, Pāli: kassapa; the sixth of the 過去七佛 'past seven Buddhas', the third Buddha of the present kalpa (Ding '迦葉佛'; FGDB '迦葉佛')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṅgharakṣitāvadāna (Fo Shuo Yinyuan Senghu Jing) 《佛說因緣僧護經》 Scroll 1 58
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 92 48
Lu Xiang Gan Tong Chuan 《律相感通傳》 Scroll 1 19
Dao Xuan Lushi Gan Tong Lu 《道宣律師感通錄》 Scroll 1 18
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 14 16
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 33 16
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 14
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 35 13
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 8 12
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 107 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
迦叶佛时 迦葉佛時 迦葉佛時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 64
南无迦叶佛 南無迦葉佛 南無迦葉佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 22
过去迦叶佛 過去迦葉佛 昔過去迦葉佛時 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 12
迦叶佛法 迦葉佛法 於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 12
迦叶佛塔 迦葉佛塔 見迦葉佛塔 Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 11
同名迦叶佛 同名迦葉佛 南無一切同名迦葉佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 10
昔迦叶佛 昔迦葉佛 當憶昔迦葉佛所奉行十想 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 42 10
供养迦叶佛 供養迦葉佛 供養迦葉佛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 50 9
舍卫国迦叶佛 舍衛國迦葉佛 於此舍衛國迦葉佛所出家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 8
世尊迦叶佛 世尊迦葉佛 我聞世尊迦葉佛時始願佛道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 6