NTI Reader
NTI Reader

夜柔吠陀 Yèróu Fèituó

Yèróu Fèituó proper noun Yajurveda
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Hindu 印度教 , Concept: Book 书
Notes: Sanskrit equivalent: yajurveda, one of the four Vedas