NTI Reader
NTI Reader

阇那 (闍那) shénà

shénà noun jnana
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: jñāna, knowing, pure awareness free from conceptual constructs

Contained in

阇那崛多达磨阇那阇那耶舍伐阇那弗多踰阇那

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 60 8
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 2 8
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 1 8
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 4 7
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 5 7
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 3 6
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 19 6
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 1 6
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 10 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
安阇那 安闍那 佛住娑枳國安闍那林中 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 10
阇那弥 闍那彌 尼那比闍那彌修竭都 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 7
毘阇那 毘闍那 那毘闍那彌 A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing 《阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經》 Scroll 1 6
军阇那 軍闍那 波利軍闍那荼 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 21 6
帝阇那 帝闍那 比目帝闍那陀隸舍那尼隸呵羅那叉帝尼隸呵羅 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 5
阇那帝 闍那帝 度鉢闍那帝 Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 5 5
罗阇那 羅闍那 起已至羅闍那樹下 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 32 4
卢阇那 盧闍那 有天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 4
揄阇那 揄闍那 那或半揄闍那 Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 18 4
阇那咩 闍那咩 那婆羅闍那咩 A Zha Po Ju Guishen Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Shen Zhou Jing 《阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經》 Scroll 1 4