NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

八支圣道 (八支聖道) Bā Zhī Shèng Dào

Bā Zhī Shèng Dào phrase The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 八正道

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 2 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 12
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 11
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 4 8
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 4 8
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 27 6
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 181 5
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 29 5
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 18 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
谓八支圣道 謂八支聖道 謂八支聖道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 41
修八支圣道 修八支聖道 當修八支聖道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 14
说八支圣道 說八支聖道 我本為汝說八支聖道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 10
八支圣道说 八支聖道說 於此義中八支聖道說名梵行 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 2 7
八支圣道名为 八支聖道名為 謂八支聖道名為 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 2 7
答八支圣道 答八支聖道 答八支聖道 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 18 6
八支圣道能 八支聖道能 得八支聖道能治所治故 Sandhīnirmocanasūtra (Jie Shen Mi Jing) 《解深密經》 Scroll 1 6
修习八支圣道 修習八支聖道 乃至修習八支聖道 Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 2 6
习八支圣道 習八支聖道 持心脩習八支聖道 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 3 5
摄八支圣道 攝八支聖道 為三聚攝八支聖道耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
八支聖道 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
八支聖道 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
八支聖道 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 14
八支聖道 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
八支聖道 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
八支聖道 Scroll 597 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
所謂八支聖道 Scroll 22 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
乃至修習八支聖道 Scroll 2 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 1
一切八支聖道 Scroll 4 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 1
八支聖道 Scroll 5 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 2
乃至八支聖道 Scroll 6 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 2
顯示一切眾生八支聖道 Scroll 7 in Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 1
復有一類八支聖道 Scroll 1 in Sandhīnirmocanasūtra (Jie Shen Mi Jing) 《解深密經》 4
八支聖道所有自相 Scroll 2 in Sandhīnirmocanasūtra (Jie Shen Mi Jing) 《解深密經》 1
八支聖道 Scroll 5 in Sandhīnirmocanasūtra (Jie Shen Mi Jing) 《解深密經》 1
修治八支聖道 Scroll 3 in Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 1
如來八支聖道涅槃 Scroll 1 in Śālistambhakasūtra (Cishi Pusa Suo Shuo Dasheng Yuan Sheng Dao Nian Gan Yu Jing) 《慈氏菩薩所說大乘緣生稻卄幹喻經》 1
八支聖道 Scroll 1 in Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 2
八支聖道 Scroll 4 in Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 1
受持八支聖道齋戒 Scroll 1 in Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 1
八支聖道修學 Scroll 16 in Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 1
八支聖道 Scroll 26 in Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 1
八支聖道 Scroll 2 in Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 3
八支聖道 Scroll 4 in Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 8
無學八支聖道 Scroll 6 in Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 1