NTI Reader
NTI Reader

瑜伽空行母 Yújiā Kōngxíngmǔ

Yújiā Kōngxíngmǔ proper noun Vajrayogini
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Dakini 空行母
Notes: Sanskrit equivalent: vajrayoginī, a Tantric diety