NTI Reader
NTI Reader

本尊 běn zūn

běn zūn noun istadevata / ishta-deva / ishta-devata / a tutelary deity / a meditation deity / an enlightened being
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: iṣṭadevatā

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 20 55
Da Piluzhena Jing Gongyang Cidi Fa Shu 《大毘盧遮那經供養次第法疏》 Scroll 2 50
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 37
Ganlu Jun Tu Li Pusa Gongyang Niansong Chengjiu Yi Gui 《甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌》 Scroll 1 33
Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》 Scroll 1 33
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 33
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 33
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 15 32
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 11 31
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
住本尊 住本尊 自身住本尊形 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 5 13
本尊形 本尊形 自身住本尊形 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 5 12
本尊瑜伽 本尊瑜伽 本尊瑜伽心一境 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 《金剛頂瑜伽念珠經》 Scroll 1 11
本尊相应 本尊相應 當如本尊相應攝大毘首印 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 6 10
本尊法 本尊法 如彼本尊法 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 7
本尊三昧 本尊三昧 說本尊三昧品第二十八 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 6 6
本尊身 本尊身 即本尊身以為自身 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 6 6
本尊言 本尊言 持珠念誦本尊言遍數 Piluzhena Wu Zi Zhenyan Xiu Xi Yi Gui 《毘盧遮那五字真言修習儀軌》 Scroll 1 5
观本尊 觀本尊 先當一緣觀本尊 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 7 5
中有本尊 中有本尊 中有本尊形 She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 1 5