NTI Reader
NTI Reader

埃洛拉石窟 Āi Luò Lā Shíkū

Āi Luò Lā Shíkū proper noun Ellora Caves
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度
Notes: Caves with ancient artwork in the state of Maharashtra