NTI Reader
NTI Reader

般涅槃 Bān Nièpán

Bān Nièpán proper noun parinirvāṇa / parinirvana
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: parinirvāṇa, Pāli: parinibbāna, Japanese: hatsunehan; the final or complete nirvāṇa, especially the final nirvāṇa achieved by the Buddha at his passing away. This synonymous with 無餘涅槃 anupadhiśeṣanirvāṇa 'nirvāṇa without remainder' (BL 'parinirvāṇa'; FGDB '涅槃')

Contained in

大般涅槃经大般涅槃经后分佛垂般涅槃略说教诫经迦叶赴佛般涅槃经文殊师利般涅槃经佛说文殊师利般涅槃经佛说净饭王般涅槃经净饭王般涅槃经大般涅槃经集解大般涅槃经义记大般涅槃经玄义大般涅槃经疏大般涅槃入般涅槃弥勒菩萨般涅槃经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 174 121
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 191 84
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 24 51
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 5 39
Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 36
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 31 32
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 21 31
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 65 31
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 14 30
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 24 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
般涅槃后 般涅槃後 我般涅槃後 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 85
取般涅槃 取般涅槃 我願於佛前取般涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 25
般涅槃时 般涅槃時 如來於無餘涅槃界般涅槃時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 20
佛般涅槃 佛般涅槃 佛般涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 18
便般涅槃 便般涅槃 周那即於佛前便般涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
如来般涅槃 如來般涅槃 八者如來般涅槃時 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 15
生般涅槃 生般涅槃 生般涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 15
行般涅槃 行般涅槃 有行般涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 15
世尊般涅槃 世尊般涅槃 莫臨世尊般涅槃時而作障礙 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 14
欲般涅槃 欲般涅槃 我欲般涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 13