NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

准提 (準提) Zhǔn Tí

Zhǔn Tí proper noun Maha Cundi Bodhisattva
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: cundī

Contained in

大准提咒准提佛母准提菩萨佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母所说准提陀罗尼经佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 2 4
Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 37 2
Qi Juzhi Du Bu Fa 《七俱胝獨部法》 Scroll 1 2
Qi Fo Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Fa 《七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法》 Scroll 1 1
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 15 1
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
准提陀罗尼 準提陀羅尼 說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 24
准提真言 準提真言 與准提真言次第相須也 Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 13
准提菩萨 準提菩薩 准提菩薩令二聖者常隨其人 Qi Fo Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Fa 《七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法》 Scroll 1 12
大心准提 大心準提 七俱知佛母大心准提陀羅尼經一卷 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 37 11
大准提 大準提 佛說七俱胝佛母心大准提陀羅 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經》 Scroll 1 9
隷准提 隷準提 唵折隷主隷准提噎醯薄伽嚩底莎嚩訶 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 8
说准提 說準提 說准提求願觀想法 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 8
准提神 準提神 准提神呪 Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 6
准提呪 準提呪 一時現前同聲說准提呪 Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 6
佛母准提 佛母準提 佛說七俱胝佛母准提大明陀 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
尊者准提 Scroll 1 in Mahāsahasrapramardanasūtra (Fo Shuo Shouhu Da Qian Guotu Jing) 《佛說守護大千國土經》 1
佛說俱胝佛母准提 Scroll 1 in Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 20
准提三摩地 Scroll 1 in Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Qi Juzhi Fomu Suo Shuo Zhun Ti Tuoluoni Jing) 《七俱胝佛母所說准提陀羅尼經》 2
佛說俱胝佛母准提陀羅 Scroll 1 in Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經》 6
七佛俱胝佛母准提陀羅尼 Scroll 1 in Qi Fo Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Fa 《七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法》 2
准提觀音 Scroll 1 in Sheng Jun Budong Ming Wang Si Shi Ba Shizhe Mimi Chengjiu Yi Gui 《勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌》 1
准提一身 Scroll 1 in Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 65
六字准提便是 Scroll 2 in Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 12
俱胝佛母准提 Scroll 1 in Mi Zhou Yuan Yin Wang Sheng Ji 《密呪圓因往生集》 3
滿准提 Scroll 1 in Bu Tuo Luo Jia Shan Chuan 《補陀洛迦山傳》 1
佛母大心准提陀羅尼 Scroll 37 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 1 in Xu Gu Jin Yi Jing Tu Ji 《續古今譯經圖紀》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 9 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 12 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 19 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 20 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 1
俱胝大心准提陀羅尼中天 Scroll 2 in Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 12 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 21 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1
俱胝大心准提陀羅尼 Scroll 29 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1
七佛俱胝佛母準提陀羅尼 Scroll 1 in Qi Fo Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Fa 《七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法》 1
思惟準提聖者 Scroll 1 in Qi Juzhi Du Bu Fa 《七俱胝獨部法》 2
準提 Scroll 1 in Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 3
準提六字 Scroll 2 in Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 4
大心準提陀羅尼 Scroll 37 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 2
俱胝佛母準提陀羅尼 Scroll 15 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1
佛母準提陀羅尼 Scroll 27 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1