NTI Reader
NTI Reader

准提 (準提) Zhǔn Tí

Zhǔn Tí proper noun Maha Cundi Bodhisattva
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: cundī (Sharf 2005, p. 294)

Contained in

大准提咒准提佛母准提菩萨佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母准提大明陀罗尼经七俱胝佛母所说准提陀罗尼经佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七俱胝佛母心大准提陀罗尼经七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 2 4
Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 3
Qi Juzhi Du Bu Fa 《七俱胝獨部法》 Scroll 1 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 37 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 1
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 15 1
Qi Fo Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Fa 《七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
准提陀罗尼 準提陀羅尼 說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 24
准提真言 準提真言 與准提真言次第相須也 Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 13
准提菩萨 準提菩薩 准提菩薩令二聖者常隨其人 Qi Fo Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Fa 《七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法》 Scroll 1 12
大心准提 大心準提 七俱知佛母大心准提陀羅尼經一卷 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 37 11
大准提 大準提 佛說七俱胝佛母心大准提陀羅 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經》 Scroll 1 9
隷准提 隷準提 唵折隷主隷准提噎醯薄伽嚩底莎嚩訶 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 8
说准提 說準提 說准提求願觀想法 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 8
准提呪 準提呪 一時現前同聲說准提呪 Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 6
准提神呪 準提神呪 准提神呪 Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 6
佛母准提 佛母準提 佛說七俱胝佛母准提大明陀 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 Scroll 1 5