NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

薄伽梵 Báojiāfàn

Báojiāfàn proper noun Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhagavān; title in Hinduism and Buddhism meaning Adorable One or Blessed One; one of the ten epitahs of the Buddha

Contained in

薄伽梵歌

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 19 23
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 2 21
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 20
Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 17
Xian Yang Shengjiao Lun 《顯揚聖教論》 Scroll 13 16
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 7 13
Dafangguang Fo Huayan Jing Bu Siyi Fo Jingjie Fen 《大方廣佛華嚴經不思議佛境界分》 Scroll 1 13
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 2 11
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 11

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
尔时薄伽梵 爾時薄伽梵 爾時薄伽梵 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 66
时薄伽梵 時薄伽梵 時薄伽梵說是經已 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 54
一时薄伽梵 一時薄伽梵 一時薄伽梵 Foshuo Wu Yun Jie King Jing《別譯雜阿含經》 Scroll 1 51
佛薄伽梵 佛薄伽梵 常不遠離佛薄伽梵 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 169 48
薄伽梵在 薄伽梵在 薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中 San Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說三轉法輪經》 Scroll 1 42
薄伽梵说 薄伽梵說 時薄伽梵說是經已 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 42
薄伽梵告 薄伽梵告 薄伽梵告文殊師利菩薩言 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 32
薄伽梵住 薄伽梵住 薄伽梵住王舍城鷲峯山頂 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 24
薄伽梵执 薄伽梵執 即彼薄伽梵執 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 12
薄伽梵毘卢遮那 薄伽梵毘盧遮那 爾時薄伽梵毘盧遮那如來 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
一時薄伽梵 Scroll 1 in Foshuo Wu Yun Jie King Jing《別譯雜阿含經》 1
薄伽梵婆羅仙人鹿 Scroll 1 in San Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說三轉法輪經》 1
薄伽梵 Scroll 1 in Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 2
薄伽梵師子座結跏趺坐 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
人天大師薄伽梵 Scroll 5 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
薄伽梵無量劫福智清淨決定妙智 Scroll 8 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 9
薄伽梵逝多林給孤獨園 Scroll 1 in Miao Se Wang Yinyuan Jing《妙色王因緣經》 1
一時薄伽梵 Scroll 1 in Sutra of Parables 《譬喻經》 1
薄伽梵王舍城山頂 Scroll 1 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 10
薄伽梵 Scroll 2 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 21
薄伽梵 Scroll 9 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 2
薄伽梵 Scroll 10 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 11
薄伽梵善現 Scroll 41 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
一時薄伽梵 Scroll 1 in Diamond Sūtra 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》 2
一時薄伽梵成就如來金剛住持平等性智 Scroll 1 in Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 2
一時薄伽梵 Scroll 1 in Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 17
一時薄伽梵王舍城山中 Scroll 1 in Prajñāpāramitā Heart Sūtra 《般若波羅蜜多心經》 2
一時薄伽梵王舍大城迦蘭竹林精舍 Scroll 1 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 3
爾時薄伽梵阿難陀 Scroll 2 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 7
爾時薄伽梵慈氏菩薩摩訶薩 Scroll 3 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 4
爾時薄伽梵大眾師子吼 Scroll 4 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 4
薄伽梵大眾師子吼 Scroll 5 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 5
薄伽梵成道 Scroll 1 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
薄伽梵成道第二 Scroll 9 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
一時薄伽梵摩揭陀國 Scroll 1 in Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra (Xian Wubian Fotu Gongde Jing) 《等目菩薩所問三昧經》 2