NTI Reader
NTI Reader

薄伽梵 Báojiāfàn

Báojiāfàn proper noun Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bhagavān; title in Hinduism and Buddhism meaning Adorable One or Blessed One; one of the ten epitahs of the Buddha

Contained in

薄伽梵歌

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 19 23
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 2 21
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 20
Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 17
Xian Yang Shengjiao Lun 《顯揚聖教論》 Scroll 13 16
Dafangguang Fo Huayan Jing Bu Siyi Fo Jingjie Fen 《大方廣佛華嚴經不思議佛境界分》 Scroll 1 13
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 7 13
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 11
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 2 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尔时薄伽梵 爾時薄伽梵 爾時薄伽梵 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 66
时薄伽梵 時薄伽梵 時薄伽梵說是經已 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 53
一时薄伽梵 一時薄伽梵 一時薄伽梵 Foshuo Wu Yun Jie King Jing《別譯雜阿含經》 Scroll 1 48
佛薄伽梵 佛薄伽梵 常不遠離佛薄伽梵 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 169 47
薄伽梵说 薄伽梵說 時薄伽梵說是經已 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 42
薄伽梵在 薄伽梵在 薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中 San Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說三轉法輪經》 Scroll 1 41
薄伽梵告 薄伽梵告 薄伽梵告文殊師利菩薩言 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 31
薄伽梵住 薄伽梵住 薄伽梵住王舍城鷲峯山頂 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 22
薄伽梵执 薄伽梵執 即彼薄伽梵執 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 12
薄伽梵毘卢遮那 薄伽梵毘盧遮那 爾時薄伽梵毘盧遮那如來 Da Le Jingang Bu Kong Zhenshi San Me Ye Jing 《大樂金剛不空真實三麼耶經》 Scroll 1 10