NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

殊异 (殊異) shūyì

  1. shūyì adjective unusual / exceptional
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
    Notes: (ABC 'shūyì' 殊异 vp 2; NCCED '殊异' 2)
  2. shūyì adjective different
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
    Notes: (ABC 'shūyì' 殊异 vp 2; NCCED '殊异' 1)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 18 5
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 4
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 45 4
Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》 Scroll 1 4
Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 《阿育王息壞目因緣經》 Scroll 1 3
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 3
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 3
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 83 3
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 6 3
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 3

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
颜貌殊异 顏貌殊異 顏貌殊異 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 3
殊异言 殊異言 等一切眾生殊異言音 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 79 3
相好殊异 相好殊異 相好殊異德 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
一切众生殊异 一切眾生殊異 等一切眾生殊異言音 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 79 3
行殊异 行殊異 高行殊異 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 3
无有殊异 無有殊異 無有殊異 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 3
堕殊异 墮殊異 一切之人民墮殊異之惡道者 Ugradattaparipṛcchā (Fa Jing Jing) 《法鏡經》 Scroll 1 2
众殊异 眾殊異 與眾殊異 Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 2
若干殊异 若干殊異 座甚微妙若干殊異 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 11 2
昼夜殊异 晝夜殊異 亦不分別晝夜殊異 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
分別晝夜殊異 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
唯有殊異 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
殊異 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
各色殊異種種 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
殊異 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
殊異 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
殊異 Scroll 43 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
殊異 Scroll 50 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
色相殊異 Scroll 1 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 2
珍寶最上殊異 Scroll 2 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
殊異千佛 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 2
顏貌殊異 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
殊異 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 3
不但今世殊異 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 3
止息勝義殊異 Scroll 13 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
殊異 Scroll 2 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1
無有奇珍殊異 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
相好殊異 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
端正姝好顏貌殊異 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
相好殊異 Scroll 1 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
微妙殊異音聲 Scroll 2 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
殊異 Scroll 8 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
殊異身體 Scroll 30 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
無有殊異 Scroll 37 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
相師太子威德殊異 Scroll 4 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1