NTI Reader
NTI Reader

殊异 (殊異) shūyì

  1. shūyì adjective unusual / exceptional
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
    Notes: (ABC 'shūyì' 殊异 vp 2; NCCED '殊异' 2)
  2. shūyì adjective different
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
    Notes: (ABC 'shūyì' 殊异 vp 2; NCCED '殊异' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 18 5
Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》 Scroll 1 4
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 45 4
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 4
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 6 3
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 5 3
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 83 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 8 3
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi Lun) 《攝大乘論釋論》 Scroll 1 3
Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 《阿育王息壞目因緣經》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
殊异言 殊異言 等一切眾生殊異言音 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 79 3
一切众生殊异 一切眾生殊異 等一切眾生殊異言音 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 79 3
相好殊异 相好殊異 相好殊異德 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
行殊异 行殊異 高行殊異 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 3
颜貌殊异 顏貌殊異 顏貌殊異 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 3
无有殊异 無有殊異 無有殊異 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 3
政殊异 政殊異 端政殊異 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 2
殊异德 殊異德 相好殊異德 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 2
无量殊异 無量殊異 各現無量殊異色身 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 2
辩殊异 辯殊異 才辯殊異 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 2