NTI Reader
NTI Reader

殊异 (殊異) shūyì

  1. shūyì adjective unusual / exceptional
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
    Notes: (ABC 'shūyì' 殊异 vp 2; NCCED '殊异' 2)
  2. shūyì adjective different
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
    Notes: (ABC 'shūyì' 殊异 vp 2; NCCED '殊异' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 18 5
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 45 4
Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》 Scroll 1 4
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 4
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 1 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 8 3
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 5 3
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 9 3
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 3
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无有殊异 無有殊異 無有殊異 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 3
颜貌殊异 顏貌殊異 顏貌殊異 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 3
行殊异 行殊異 高行殊異 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 3
殊异言 殊異言 等一切眾生殊異言音 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 79 3
相好殊异 相好殊異 相好殊異德 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 3
一切众生殊异 一切眾生殊異 等一切眾生殊異言音 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 79 3
殊异行 殊異行 不但今世有殊異行也 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 2
世殊异 世殊異 與世殊異 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 2
置殊异 置殊異 舉置殊異百千佛土 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 2
功德殊异 功德殊異 功德殊異 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 2