NTI Reader
NTI Reader

天人师 (天人師) tiānrén shī

tiānrén shī proper noun Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: sastra deva-manusyanam; one of the ten epithets of a Buddha 佛陀十号; FGS translation standard: Teacher of Heavenly and Human Beings (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Chengyang Zhu Fo Gongde Jing) 《佛說稱揚諸佛功德經》 Scroll 1 53
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 40
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 2 21
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 5 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 11
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 10
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 9
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 9
The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 4 8
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
御天人师 禦天人師 奇哉調御天人師 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 32
天人师佛世尊 天人師佛世尊 夫天人師佛世尊所 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 10 30
调御丈夫天人师 調禦丈夫天人師 調御丈夫天人師 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 6 26
号天人师 號天人師 號天人師具一切智 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 1 8
作天人师 作天人師 作天人師 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 5 8
丈夫天人师 丈夫天人師 御丈夫天人師佛世尊 Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 《佛說大乘莊嚴寶王經》 Scroll 2 8
天人师佛 天人師佛 上士調御丈夫天人師佛婆伽婆 Anantamukhasādhakadhāraṇī (Fo Shuo Yixiang Chusheng Pusa Jing) 《佛說一向出生菩薩經》 Scroll 1 7
无上天人师 無上天人師 無上天人師 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 6
证天人师 證天人師 是人速證天人師 Aparimitāyurdhāraṇī (Fo Shuo Dasheng Sheng Wuliang Shou Jueding Guangming Wang Rulai Tuoluoni Jing) 《佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經》 Scroll 1 6
供养天人师 供養天人師 以此供養天人師 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 33 5