NTI Reader
NTI Reader

菩萨道 (菩薩道) Púsà Dào

Púsà Dào proper noun Bodhisattva Path
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bodhisattvacaryā, which is also the path to Buddhahood (FGDB '菩薩道')

Contained in

菩萨道念

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 391 36
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 26
Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 1 24
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 79 24
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 10 19
Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 3 18
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 18
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 76 17
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 14 17
Gaṇḍavyūhasūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing Ru Fajie Pin) 《大方廣佛華嚴經入法界品》 Scroll 1 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
行菩萨道 行菩薩道 行菩薩道 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 239
菩萨道时 菩薩道時 世尊將欲說於前世本所修行菩薩道時 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 111
修菩萨道 修菩薩道 修菩薩道時 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 66
求菩萨道 求菩薩道 若人求菩薩道 Za Piyu Jing 《雜譬喻經》 Scroll 1 40
修学菩萨道 修學菩薩道 我本修學菩薩道時 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 372 19
学菩萨道 學菩薩道 後當來世學菩薩道者 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 18
修行菩萨道 修行菩薩道 世尊將欲說於前世本所修行菩薩道時 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 16
菩萨道令 菩薩道令 云何菩薩摩訶薩修菩薩道令得圓滿 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 390 16
菩萨道善男子 菩薩道善男子 求菩薩道善男子 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 11 15
具足菩萨道 具足菩薩道 便具足菩薩道 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 17 10