NTI Reader
NTI Reader

善趣 shànqù

shànqù noun a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: sugati, Pāli: sugati; the earthly realm, the realm of asuras, and heaven

Contained in

三善趣

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生善趣 生善趣 當生善趣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 41
转向善趣 轉向善趣 轉向善趣 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 28 16
圣众善趣 聖眾善趣 如來聖眾善趣向 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 14
众善趣 眾善趣 世尊弟子眾善趣向質直 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 13
善趣恶趣 善趣惡趣 善趣惡趣 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 13
善趣中 善趣中 決定得生諸善趣中不入無間 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 8
昇善趣 昇善趣 身壞命終當昇善趣 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 9 7
常生善趣 常生善趣 福者常生善趣 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 2 7
善趣门 善趣門 開善趣門 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 37 7
善趣天上 善趣天上 生善趣天上 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 6