NTI Reader
NTI Reader

邬波索迦 (鄔波索迦) wūbōsuǒjiā

wūbōsuǒjiā noun upasaka / upasika / a male lay Buddhist
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: Upāsaka (male) or Upāsikā (female)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 1 43
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Anju Shi) 《根本說一切有部毘奈耶安居事》 Scroll 1 20
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 37 14
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 123 12
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 14 10
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 7 10
Abhidharmasamuccayavyākhyā (Dasheng Apidamo Za Ji Lun) 《大乘阿毘達磨雜集論》 Scroll 8 7
Abhidharmasamuccaya (Dasheng Apidamo Ji Lun) 《大乘阿毘達磨集論》 Scroll 4 7
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 508 6
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 439 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
邬波索迦邬波斯迦 鄔波索迦鄔波斯迦 鄔波索迦鄔波斯迦等 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 21
说邬波索迦 說鄔波索迦 即前所說鄔波索迦 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 547 16
苾刍尼邬波索迦 苾蒭尼鄔波索迦 天帝若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族 Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Shuo Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Jing) 《佛說佛頂尊勝陀羅尼經》 Scroll 1 15
邬波索迦律仪 鄔波索迦律儀 鄔波索迦律儀護 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 1 11
名曰邬波索迦 名曰鄔波索迦 齊何名曰鄔波索迦 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 1 6
邬波索迦邬 鄔波索迦鄔 鄔波索迦鄔波斯計如是等眾 Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 《佛說大乘莊嚴寶王經》 Scroll 3 6
法邬波索迦 法鄔波索迦 成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 1 5
迦邬波索迦 迦鄔波索迦 有嗢路迦鄔波索迦見是事已 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 7 5
时邬波索迦 時鄔波索迦 時鄔波索迦即將詣舍 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 15 4
邬波索迦能 鄔波索迦能 鄔波索迦能利自他不能廣利 Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 1 4