NTI Reader
NTI Reader

轮王 (輪王) lúnwáng

lúnwáng noun wheel turning king
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: cakravartin; a benevolent ruler who turns the Dharma wheel (GCED '輪')

Contained in

如意宝轮王陀罗尼转轮王轮王七宝经金轮王佛顶要略念诵法菩提场所说一字顶轮王经一字佛顶轮王经一字顶轮王念诵仪轨一字顶轮王瑜伽观行仪轨金刚顶一字顶轮王瑜伽一切时处念诵成佛仪轨金刚顶经一字顶轮王仪轨音义顶轮王大曼荼罗灌顶仪轨一切如来说佛顶轮王一百八名赞顶轮王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 Scroll 1 39
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 32 33
Prajñaptiśāstra (Shi She Lun) 《施設論》 Scroll 1 28
Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 Scroll 1 25
Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 Scroll 1 25
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 43 25
Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra (Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing) 《菩提場所說一字頂輪王經》 Scroll 2 20
Da Miao Jingang Da Ganlu Jun Na Li Yan Man Chisheng Fo Ding Jing 《大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經》 Scroll 1 20
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 12 20
Shijia Shi Pu 《釋迦氏譜》 Scroll 1 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
轮王位 輪王位 已受灌頂得輪王位 Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 Scroll 1 22
作轮王 作輪王 若得在家必作輪王 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 21
灌顶轮王 灌頂輪王 若令在家受灌頂輪王之位 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 15
绍轮王 紹輪王 時彼梵王知我當紹輪王之位 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 3 6
轮王身 輪王身 洗輪王身 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 6
舍轮王 捨輪王 捨輪王位出家修道 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 5
轮王家 輪王家 為有情故生輪王家 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 413 5
见轮王 見輪王 諸民眾見輪王已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 4
生轮王 生輪王 為有情故生輪王家 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 413 4
轮王女 輪王女 輪王女普喜吉祥蓮華眼見普賢菩薩所現色身光明自在 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 20 4