NTI Reader
NTI Reader

人众 (人眾) rénzhòng

rénzhòng noun many people / crowds of people
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 4 20
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 4 11
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 5 11
Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 1 10
Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī (Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《菩提場莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 9
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 9
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 27 9
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 2 8
Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 1 8
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 2 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
诸天人众 諸天人眾 諸天人眾 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 11
人众中 人眾中 若干人眾中我獨主 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 11
人众言 人眾言 其王即問諸人眾言 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 1 8
千人众 千人眾 釋種諸豪姓者數千人眾 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 14 7
人众见 人眾見 人眾見是事已 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 4
无边人众 無邊人眾 時彼無量無邊人眾 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 4
人众悉 人眾悉 乃至諸天人眾悉無利益咸生苦惱 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 3
及人众 及人眾 王及人眾 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 1 3
亿人众 億人眾 釋種將領九億人眾 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 3
五百人众 五百人眾 長者家室內外大小五百人眾 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 6 3