NTI Reader
NTI Reader

持戒 chí jiè

chí jiè phrase morality / to uphold precepts
Domain: Buddhism 佛教
Notes: The second of the six paramitas; one of the seven kinds of spiritual wealth 七圣财; FGS translation standard: Morality (Faxiang)

Contained in

持戒波罗蜜受戒容易持戒难持戒者如闇遇明贫人得宝宁持戒而舍生命不破戒法而苟活

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 91
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 84
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 4 69
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 2 58
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 13 56
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 14 56
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 2 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 44 39
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 17 38
Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 Scroll 12 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
持戒沙门 持戒沙門 取諸持戒沙門道人 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 9
持戒清净 持戒清凈 吾等供養奉法沙門持戒清淨 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 7
供养持戒 供養持戒 供養持戒諸賢聖人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 7
比丘持戒 比丘持戒 比丘持戒之人 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
布施持戒 布施持戒 若布施持戒 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 7
持戒多闻 持戒多聞 然尊者舍利弗持戒多聞 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 7
持戒人 持戒人 施持戒人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
持戒奉法 持戒奉法 取諸沙門持戒奉法 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 6
持戒功德 持戒功德 供養持戒功德具足諸仙諸賢 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 5
持戒具足 持戒具足 四者持戒具足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 5