NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

持戒 chí jiè

chí jiè phrase morality / to uphold precepts
Domain: Buddhism 佛教
Notes: The second of the six paramitas; one of the seven kinds of spiritual wealth 七圣财; FGS translation standard: Morality (Faxiang)

Contained in

持戒波罗蜜受戒容易持戒难持戒者如闇遇明贫人得宝宁持戒而舍生命不破戒法而苟活

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 91
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 84
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 4 69
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 2 58
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 13 56
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 14 56
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 2 40
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 44 39
Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 Scroll 12 38
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 17 38

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
持戒沙门 持戒沙門 取諸持戒沙門道人 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 9
供养持戒 供養持戒 供養持戒諸賢聖人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 7
持戒清净 持戒清淨 吾等供養奉法沙門持戒清淨 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 7
持戒多闻 持戒多聞 然尊者舍利弗持戒多聞 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 7
布施持戒 布施持戒 若布施持戒 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 7
比丘持戒 比丘持戒 比丘持戒之人 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 7
持戒奉法 持戒奉法 取諸沙門持戒奉法 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 6
持戒人 持戒人 施持戒人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
持戒功德 持戒功德 供養持戒功德具足諸仙諸賢 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 5
持戒法 持戒法 持戒法慎戒法 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
持戒 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
持戒 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
比丘持戒 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
持戒小小因緣 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四者持戒具足 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
如是持戒 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
布施持戒 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
持戒能忍 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
持戒 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
持戒 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
持戒 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
精勤持戒 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
持戒 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
持戒莊嚴成就 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 9
持戒 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
二者持戒 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
持戒 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 4
二者持戒 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
持戒守齋 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
供養持戒 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 6
持戒守齋 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
供養持戒功德具足行善 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
持戒 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 12
持戒 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
持戒為何 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 10