NTI Reader
NTI Reader

次第乞食 cìdì qǐshí

cìdì qǐshí phrase collecting alms in order
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Taking alms from one house to the next, one of the Twelve Ascetic Practices 十二头陀行; FGS translation standard: Collecting alms in order (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 6
Acintyaprabhāsanirdeśa (Bu Siyi Guang Pusa Suo Shuo Jing) 《不思議光菩薩所說經》 Scroll 1 4
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 48 4
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 1 4
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 25 4
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 3
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 3
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 68 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 106 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 114 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
城次第乞食 城次第乞食 入城次第乞食 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 11
大城次第乞食 大城次第乞食 入王舍大城次第乞食 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 1 9
王舍城次第乞食 王舍城次第乞食 入王舍城次第乞食 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 9
舍卫城次第乞食 舍衛城次第乞食 入舍衛城次第乞食 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 6
舍卫大城次第乞食 舍衛大城次第乞食 入舍衛大城次第乞食 Ratnakāraṇḍa (Dafangguang Bao Qie Jing) 《大方廣寶篋經》 Scroll 2 5
比丘次第乞食 比丘次第乞食 有一比丘次第乞食至大婆羅門家 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 5 4
城中次第乞食 城中次第乞食 其城中次第乞食已 Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Jingang Bore Boluomi Jing Lun) 《金剛般若波羅蜜經論》 Scroll 1 3
钵次第乞食 缽次第乞食 鉢次第乞食 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Pige Shi) 《根本說一切有部毘奈耶皮革事》 Scroll 2 3
次第乞食中 次第乞食中 次第乞食中收 Da Piluzhena Jing Gongyang Cidi Fa Shu 《大毘盧遮那經供養次第法疏》 Scroll 1 3
受次第乞食 受次第乞食 受次第乞食 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 68 2