NTI Reader
NTI Reader

法眼 Fǎ yǎn Fǎyǎn

 1. Fǎyǎn proper noun Fayan School
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chan 禅宗 , Concept: School 宗
  Notes: Fayan School of Chan Buddhism
 2. Fǎ yǎn noun dhárma eyes
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: dharmacakṣu; possessed by bodhisattvas, can adapt to different circumstances to liberate sentient beings
 3. Fǎyǎn noun hōgen
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Japanese Buddhism 日本佛教
  Notes: A Japanese monastic position (FGDB '法眼'; Matsuo 2007, p. 20)

Contained in

法眼宗金刚经法眼悬判疏钞法眼文益佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经出生一切如来法眼遍照大力明王经法眼禅师宗门十规论净慧法眼禅师宗门十规论正法眼藏法眼净

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 31
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 29
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 27 29
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 2 25
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 1 23
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 18 22
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 40 15
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 4 12
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 24 12
Jingang Bore Lun Huishi 《金剛般若論會釋》 Scroll 3 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
清净法眼 清凈法眼 得清淨法眼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 44
法眼生 法眼生 諸法法眼生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 33
诸法法眼 諸法法眼 諸法法眼生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 25
法眼清净 法眼清凈 亦復獲得法眼清淨 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 24
菩萨摩诃萨法眼 菩薩摩訶薩法眼 菩薩摩訶薩法眼 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 404 8
开法眼 開法眼 為開法眼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 8
法眼久 法眼久 令此法眼久住於世 Sarvavaidalyasaṃgraha (Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing) 《大乘方廣總持經》 Scroll 1 8
离垢法眼 離垢法眼 遠塵離垢法眼清淨 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 6
法眼所见 法眼所見 不與法眼所見相應 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 9 3
护持法眼 護持法眼 護持法眼 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 1 3